Yuqi Ding, Yu Ji, and Jinwei Ye, “Polar-Photometric Stereo Under Natural Illumination,” 3DV 2022

Seung-Hwan Baek and Felix Heide, “All-photon Polarimetric Time-of-Flight Imaging,” CVPR 2022

Yuqi Ding, Yu Ji, Mingyuan Zhou, Sing Bing Kang and Jinwei Ye, “Polarimetric Helmholtz Stereopsis,” ICCV 2021

Seung-Hwan Baek and Felix Heide, “Polarimetric Spatio-Temporal Light Transport Probing,” SIGGRAPH Asia 2021

Yunhao Ba, Alex Gilbert, Franklin Wang, Jinfa Yang, Rui Chen, Yiqin Wang, Lei Yan, Boxin Shi, and Achuta Kadambi, “Deep Shape from Polarization,” ECCV 2020

Seung-Hwan Baek, Tizian Zeltner, Hyun Jin Ku, Inseung Hwang, Xin Tong, Wenzel Jakob, and Min H. Kim, “Image-Based Acquisition and Modeling of Polarimetric Reflectance,” SIGGRAPH 2020

Kenichiro Tanaka, Yasuhiro Mukaigawa, and Achuta Kadambi, “Polarized Non-Line-of-Sight Imaging,” CVPR 2020

Agastya Kalra, Vage Taamazyan, Supreeth Krishna Rao, Kartik Venkataraman, Ramesh Raskar, and Achuta Kadambi, “Deep Polarization Cues for Transparent Object Segmentation,” CVPR 2020

Seung-Hwan Baek, Daniel S. Jeon, Xin Tong, and Min H. Kim, “Simultaneous Acquisition of Polarimetric SVBRDF and Normals,” SIGGRAPH Asia 2018

Achuta Kadambi, Vage Taamazyan, Boxin Shi, and Ramesh Raskar, “Polarized 3D: High-Quality Depth Sensing with Polarization Cues,” ICCV 2015